เป้าหมายหลัก

เป้าหมายการเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราว เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงเนื้อหาสาระสำคัญ จากการเรียนรู้ผ่านเรื่องสั้น ทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านตระหนักและเห็นความสำคัญ สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่ใช้คำในภาษาเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week5

                                                           แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter    ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สัปดาห์ที่  ๕ วันที่  ๘ – ๑๑   มิถุนายน  ๒๕๕๘                                           เวลาเรียน ๔  คาบ  (๑ ชั่วโมง / คาบ)
หน่วยการเรียนรู้ : เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น

.........................................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์  :  เรื่อง ชาวไร่เบี้ย

สาระสำคัญ :                        การทำความดีเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้อื่น ซึ่งให้ได้มาซึ่งทรัพย์ อำนาจ บารมี โดยวิธีการที่ไม่สุจริต การกดขี่บุคคลที่มีอำนาจน้อยกว่าในจนมุม   ดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า "ทำนาบนหลังคน"
Big  Question :                 นักเรียนอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไร
เป้าหมายย่อย :                    นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ อีกทั้งอ่านและเขียนอักษรนำได้ถูกต้อง     รู้จักคำเป็น คำตายและสามารถนำมาแต่งประโยคได้อย่างสร้างสรรค์รู้จักคำนาม คำสรรพนามและคำกริยา และสามารถนำมาแต่งประโยคได้ มีมารยาทในการพูดและฟัง
Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome
จันทร์
โจทย์
 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านเรื่องสั้น
คำถาม:
-
ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในเรื่อง นักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะเหตุใด?
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านนิทาน
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องสั้นที่อ่าน
- Show and Share
ออกแบบฉากในเรื่องสั้น
- Wall Thinking ผลงาน
ออกแบบฉากในเรื่องสั้น
-พฤติกรรมสมอง จากการอ่านเรื่องสั้น และสรุปเรื่องสั้นที่อ่าน
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น” เรื่อง ชาวไร่เบี้ย

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนทักทายและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวในเรื่องสั้นที่เคยอ่านมา
ขั้นสอน
ชง:
นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่องพร้อมกัน และอ่านทีละคน)
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านในแง่มุมใหม่ต่างจากเรื่องที่อ่าน
ใช้:
  นักเรียนออกแบบฉากในเรื่องสั้นที่ชอบ และเขียนสรุปเหตุการณ์ตอนจบใหม่
ขั้นสรุป   
  นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้
ชิ้นงาน
 ออกแบบฉากจากเรื่องตามจินตนาการ

ภาระงาน
อ่านนิทาน และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านและสิ่งที่จะนำไปปรับใช้
ความรู้
- คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน
-วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างหลากหลาย
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงาน แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ทักษะการอ่านออกเสียง การอ่านในใจ
-ทักษะการเขียนสรุปองค์ความรู้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome
อังคาร
โจทย์
 การจำแนก การอ่าน การเขียนและการใช้ ชนิดคำนาม
คำถาม:
นักเรียนจะสังเกตและจำแนกคำนามอย่างไร และคำนามมีหน้าที่อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านเรื่อสั้น และคำนาม
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับการจำแนกและหน้าที่ของคำนาม
- Show and Share การแต่งเรื่องจากคำนาม
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจำแนกและหน้าที่ของคำนามและการนำไปใช้
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- บัตรคำ
- เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น” เรื่อง ชาวไร่เบี้ย

ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเนื้อหาและเรื่องราวของเรื่องที่อ่าน
ขั้นสอน
ชง:
-  ครูติดบัตรคำคำนามบนกระดานนักเรียนอ่านคำบนกระดานพร้อมๆกัน ครูถามคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร” นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-  ครูเขียนตัวอย่างประโยคบนกระดาน และถามคำถามกระตุ้นการคิด “ในประโยคนี้ คำใดบ้างที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประโยคบนกระดานที่ปรากฏคำนามอยู่ รวมทั้งการนำไปใช้ผ่านคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง
- นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติม
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์ไปใช้ในการแต่งนิทานตามจินตนาการ
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับคำนาม และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการนำไปใช้เพิ่มเติม
การบ้าน  แต่งเรื่องจากคำนาม  ๑ หน้ากระดาษ A4

ชิ้นงาน
เขียนแต่งเรื่องใหม่จากคำศัพท์ในเรื่องที่อ่าน (คำนาม)

ภาระงาน
วิเคราะห์และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการอ่านคำที่มีอักษรนำ รวมทั้งการนำไปใช้

ความรู้
คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน การอ่าน การเขียนการจำแนกและการใช้คำนาม
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จากการอ่าน
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนอ
- ทักษะการทำงานเป็นทีม
- ทักษะการเขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
-มีความคิดสร้างสรรค์


Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome
พุธ
โจทย์
 การจำแนก การอ่าน การเขียนและการใช้ ชนิดคำสรรพนาม
คำถาม:
นักเรียนจะสังเกตและจำแนกประเภทของคำสรรพนามและมีหน้าที่อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านเรื่อสั้น และคำสรรพนาม
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับการจำแนกและหน้าที่ของคำสรรพนาม
- Show and Share การแต่งประโยคจากคำสรรพนาม
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจำแนกและหน้าที่ของคำสรรพนามและการนำไปใช้
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- บัตรคำ
- เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น” เรื่อง ชาวไร่เบี้ย

ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องคำนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านไป
ขั้นสอน
ชง:
-  ครูแจกบัตรคำคำสรรพนามให้นักเรียน นักเรียนอ่านคำสรรพนามที่ตนเองได้ที่ละคนให้เพื่อนฟัง ครูถามคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร” นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-  ครูเขียนตารางบนกระดาน แบ่งเป็นคำนามบุรุษที่ ๑, ๒ และ๓
เชื่อม:
- นักเรียนนำบัตรคำของตนเองไปติดบนกระดานที่ละคน ให้สัมพันธ์กับช่องตารางที่แบ่งคำสรรพนามแต่ละบุรุษไว้
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำสรรพนามบนกระดาน รวมทั้งการนำไปใช้ผ่านคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง
- นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติม
ใช้:
นักเรียนนำคำสรรพนามไปแต่งประโยคตามจินตนาการ ๑๐ ประโยค
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับคำสรรพนาม และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการนำไปใช้เพิ่มเติม
ชิ้นงาน
เขียนแต่งประโยคโดยให้คำสรรพ-นาม

ภาระงาน
วิเคราะห์และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการอ่านคำ สรรพนาม รวมทั้งการนำไปใช้

ความรู้
คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน การอ่าน การเขียนการจำแนกและการใช้คำสรรพนาม
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์การแต่งประโยคโดยใช้คำสรรพนามให้ตรงตามการใช้งานในแต่ละบุรุษ
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนอ
- ทักษะการทำงานเป็นทีม
- ทักษะการเขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- มีความคิดสร้างสรรค์Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome
พฤหัสบดี
โจทย์
 การจำแนก การอ่าน การเขียนและการใช้คำกริยา
คำถาม:
นักเรียนจะสังเกตและจำแนกกริยาอย่างไร และคำกริยามีหน้าที่อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share คำศัพท์ใหม่ที่ได้จากการอ่านเรื่อสั้น และคำกริยา
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับการจำแนกและหน้าที่ของคำกริยา
- Show and Share การแต่งเรื่องใหม่
- Round Table สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจำแนกและหน้าที่ของคำนาม คำสรรพนาม คำกริยาและการนำไปใช้
บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- บัตรคำ
- เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น” เรื่อง ชาวไร่เบี้ย

ขั้นนำ
ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องคำสรรพนามเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านไป
ขั้นสอน
ชง:
-  ครูแจกบัตรคำที่มีความหลากหลายมากขึ้น (มีทั้งคำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา) ให้นักเรียน นักเรียนอ่านคำที่ตนเองได้ที่ละคนให้เพื่อนฟัง ครูถามคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร” นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-  ครูเขียนตารางบนกระดาน แบ่งเป็นคำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา
เชื่อม:
- นักเรียนนำบัตรคำของตนเองไปติดบนกระดานที่ละคน ให้สัมพันธ์กับช่องตารางที่ครูเขียนไว้บนกระดาน
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำกริยาบนกระดาน รวมทั้งการนำไปใช้ผ่านคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง
- นักเรียนช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ความหมายของคำศัพท์ และการนำคำศัพท์ไปใช้ พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะคำศัพท์เพิ่มเติม
ใช้:
นักเรียนนำคำศัพท์จากคำนาม คำสรรพนาม และคำสรรพนาม ที่ได้เรียนผ่านมาแต่งเป็นนิทานตามจินตนาการ
 ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนสรุปเกี่ยวกับคำสรรพนาม และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการนำไปใช้เพิ่มเติม
ชิ้นงาน
เขียนแต่งเรื่องอย่างสร้างสรรค์

ภาระงาน
วิเคราะห์และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับชนิดของคำ รวมทั้งการนำไปใช้

ความรู้
คำศัพท์ใหม่ในเรื่องที่อ่าน การอ่าน การเขียนการจำแนกและการใช้คำสรรพนาม
ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์เรื่อง/นิทาน
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนอ
- ทักษะการทำงานเป็นทีม
- ทักษะการเขียนแต่งเรื่องตามจินตนาการ
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- มีความคิดสร้างสรรค์


  1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกการสอน :
    สัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนอ่านเรื่องใหม่ คือ เรื่องชาวไร่เบี้ย ส่วนเรื่องหลักภาษาเรียนชนิดของคำ ซึ่งในสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนเรียน 3 ชนิดก่อน คือ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา ก่อนเป็นเบื้องต้น แล้วให้นักเรียนออกแบบฉากตามเนื้อเรื่องที่ได้อ่านไป
    ปัญหาที่พบในห้องเรียน ยังพบนักเรียนคนที่อ่านช้า (ไม่มั่นใจในการอ่าน) เช่น พี่หยี และไม่รู้จักชนิดของคำ ครูจึงได้ให้การบ้านเสริมและได้ให้เรียนเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัว (เพราะพื้นฐานเขาเรื่องของชนิดของคำไม่มีเลย) ส่วนคนอื่นๆ ก็ไม่น่าเป็นห่วงก็ตามพัฒนาการของช่วงวัย
    หมายเหตุ* ในวันพฤหัสบดี (ช่วงเช้า) ครูผู้สอนได้ลา จึงได้ฝากครูพี่ที่อยู่ด้วย และได้ฝากใบงานให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและทำชิ้นงานในชั่วโมงภาษาไทย

    ตอบลบ