เป้าหมายหลัก

เป้าหมายการเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราว เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงเนื้อหาสาระสำคัญ จากการเรียนรู้ผ่านเรื่องสั้น ทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านตระหนักและเห็นความสำคัญ สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่ใช้คำในภาษาเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week11

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ Quarter ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สัปดาห์ที่ ๑๑ วันที่ ๒๐– ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลาเรียน ๔ คาบ ( ๑ ชั่วโมง / คาบ) หน่วยการเรียนรู้ : เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น” ...................................................................................................................................................................................................................................... หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์ : สรุปองค์ความรู้ สาระสำคัญ : คุณค่าของวรรณกรรม ช่วยสะท้อนแง่มุมหลากหลาย กระตุ้นจินตนาการ เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง Big Question : นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านนิทานนานาชาติ และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร เป้าหมายย่อย : นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจ จับใจความสำคัญของเนื้อหาที่เรียนรู้ และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิต เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีวิจารณญาณDay(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome

จันทร์ พฤหัสบดี
โจทย์
 สรุปองค์ความรู้

คำถาม:
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวรรณกรรม และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
- Show and Share แผนภาพโครงเรื่องสรุปองค์ความรู้
- Brainstorm สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านวรรณกรรม
-Mind Mapping สรุปองค์ความรู้

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- แผนภาพความคิด

ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
และจะนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนช่วยกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมา จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านวรรณกรรม
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น ครูช่วยแนะนำตามความเหมาะสม
ใช้:
นักเรียนลงมือทำสรุปองค์ความรู้ สิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา

ขั้นสรุป
- นักเรียนทบทวนหลักภาษาที่เรียนใน Quarter นี้
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้
ชิ้นงาน
แผนภาพความคิด สรุปองค์ความรู้

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้ตนเอง
- วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านเรื่องสั้นและสิ่งที่จะนำไปปรับใช้กับตนเอง
- นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันตลอดQuarter ที่ผ่านมา

ความรู้
- ทบทวนหลักภาษา ที่ได้จากการอ่านนิทานและจากการศึกษาค้นคว้า

ทักษะ
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานแผนภาพโครงเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนๆ
-ทักษะการเขียนสรุปองค์ความรู้

คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- เป็นนักอ่าน รักการอ่าน
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเรื่องที่อ่าน กับตนเองและสรรพสิ่ง2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. บันทึกหลังการสอน :
    .... ในสัปดาห์นี้เป็นการสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ทั้ง Quarter 1/2558 โดยในวันจันทร์ครูได้เก็บตกเนื้อหาที่สอนไม่ทันให้กับนักเรียน คือเรื่อง สัญลักษณ์/เครื่องหมายในภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานของหลักการใช้เครื่องหมาย และสามารถนำไปใช้ในระดับที่สูงขึ้น วันอังคารทบทวนความรู้ โดยให้นักเรียนช่วยกันทบทวนว่าได้เรียนอะไรผ่านมาบ้าง วันพุธลงมือสรุปองค์ความรู้ ระดับการทำความเข้าใจของแต่ละคนมีเร็วช้าไม่เท่ากัน ก็พยายามให้เพื่อนช่วยเพื่อน
    ..... วันพฤหัสบดี ครูลองให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบภาษาไทย โดยให้นักเรียนได้ออกข้อสอบเองคนละ2ข้อ แล้วให้เพื่อนๆทุกคนได้ทำข้อสอบของเพื่อนทุกคนในห้อง

    ตอบลบ