เป้าหมายหลัก

เป้าหมายการเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราว เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงเนื้อหาสาระสำคัญ จากการเรียนรู้ผ่านเรื่องสั้น ทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านตระหนักและเห็นความสำคัญ สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่ใช้คำในภาษาเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

main
ขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕­๘
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Quarter 4
สาระ/หลักภาษา
สาระ/หลักภาษา
สาระ/หลักภาษา
สาระ/หลักภาษา
-คาดเดาเรื่อง
-มาตราตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราเช่น แม่กก กน เกย เกอว กด กบ กน
-อักษรนำ
-คำประวิสรรชนีย์และไม่วิสรรชนีย์
-คำควบกล้ำ ร ล ว อักษรตาม
-ตัวการันต์
-ตัว รร หัน
-การใช้ บรร,บัน,ฤ,ฤา
-คำพ้องรุป คำพ้องเสียง
-การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/นิทานช่อง
-สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
-ชนิดของคำ(คำนาม สรรพนาม ลักษณะนาม คำกริยา คำบุพบท คำอุทาน คำวิเศษณ์ คำสันธาน )


-คาดเดาเรื่อง
-คำขวัญ คติพจน์
-กลุ่มคำ
-ชนิดของประโยค
-การเขียนเรียงความ
-อักษรย่อ
-การพูดในโอกาสต่างๆ
-การเขียนย่อความ
-ภาษาต่างประเทศที่พบในภาษาไทย
-ภาษาถิ่น
-การเขียนบันทึกความรู้
-การแต่งนิทาน การเขียนตามจินตนาการ
-การพูดจูงใจ การพูดแสดงความคิดเห็น
-การจดบันทึกการประชุม
-การเขียนบัตรเชิญและบัตรอวยพร
-การเขียนรายงาน
-การเขียนสรุปเรื่อง
-การเขียนการ์ตูนช่อง/แผนภาพโครงเรื่อง


-คาดเดาเรื่อง
-การเขียนบันทึกความรู้
-การเลือกอ่านหนังสือ
-การเขียนจดหมายลาครูเพื่อน หรือญาติผู้ใหญ่
-เครื่องหมายวรรคตอน
-การเขียนเชิงสร้างสรรค์
-การใช้ตัวเลขไทย
-การโต้วาที
-การใช้พจนานุกรม
-คำที่มันเขียนผิด
-คำคล้องจอง
-การอ่านประกาศและโฆษณา
-การใช้ห้องสมุด
-การคัดลายมือ
-ปริศนาคำทาย บทร้องเล่น
-การเขียนเพื่อการสื่อสาร
-การเลือกอ่านหนังสือที่มีประโยชน์
-การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/นิทานช่อง
-คาดเดาเรื่อง
-คำราชาศัพท์ คำสุภาพ
-บทร้อยกรอง
-โคลงสี่สุภาพ กลอนหก กลอนแปด
-กาพย์ยานี ๑๑
-วิชชุมมาลาฉันท์ 8
-บทความ
-คำตรงกันข้าว
-การเล่านิทานและตำนาน
-การอ่านแผนที่
-การแต่งเรื่องสั้น
-การแสดงละคร
-สารคดี บทความ
-การอ่านแผนภูมิและกราฟ
-การเขียนอัตชีวประวัติ
-ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
-การเขียนสรุปเรื่อง
-การเขียนการ์ตูนช่อง/แผนภาพโครงเรื่อง
วรรณกรรมเรื่องสั้น
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
1. เขียดขาคำ
2. ฟ้าโปรด
3. ชาวไร่เบี้ย
4. กระดานไฟ
5. อีกไม่นานเธอจะรู้
6. ชาวนากับนายห้าง


วรรณกรรมเยาวชน
1. อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว
2. พรานคนสุดท้าย
3. บ้านทุ่งแสนรัก
4.  เพลงโหวดกล่อมนา
5. รอยไถ
6. ส้มสีม่วง
7. ตามล่า
8. ม้าก้านกล้วย
9. ก่อกองทราย
วรรณกรรมคดีไทย
1. นิทานเวตาล
2. ขุนช้างขุนแผน

วรรณกรรมต่างประเทศ
1. ไม้หลา  ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
2. เสื้อโค้ท
3. มัตเตียกับปู่
4. โอ้อริส
5. พิราบ

เวลาเรียน ๑๑ สัปดาห์ (๔๔ ชั่วโมง)
เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๓๐ ชั่วโมง)
เวลาเรียน ๙ สัปดาห์ (๒๗ ชั่วโมง)
เวลาเรียน ๑๑ สัปดาห์ (๓๓ ชั่วโมง)

ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘


หน่วยการเรียนรู้
หนังสือ/ตอน
สาระเนื้อหา(เรื่องย่อ)
หลักภาษาQuarter 1
1. เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
     ผู้เขียน : ลาว คำหอม

การคาดเดาเรื่องโดยการดูจากหน้าปกหนังสือที่จะเรียน
ทบทวนความรู้
2. เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
     ผู้เขียน : ลาว คำหอม
การคาดเดาเรื่องโดยการดูจากหน้าปกหนังสือที่จะเรียน และทบทวนความรู้เดิม
- การคาดเดาเรื่อง
- ทบทวนความรู้
3. เรื่อง เขียดขาคำ
วิถีชีวิตของสังคมชนบทอีสาน อาหาร วัฒนธรรม พร้อมๆกับการต้องพึ่งพาสังคมภายนอกที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล  ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญของครอบครัว
ตัวสะกดที่ตรง มาตราแม่กง  กม  เกย และเกอว

4. เรื่อง เขียดขาคำ
วิถีชีวิตของสังคมชนบทอีสาน อาหาร วัฒนธรรม พร้อมๆกับการต้องพึ่งพาสังคมภายนอกที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล  ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญของครอบครัว
คำที่มีมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
แม่ กด กบ กนและกก
5. เรื่อง  ชาวไร่เบี้ย
การทำความดีเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้อื่น ซึ่งให้ได้มาซึ่งทรัพย์ อำนาจ บารมี โดยวิธีการที่ไม่สุจริต  การกดขี่บุคคลที่มีอำนาจน้อยกว่าในจนมุม ดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า "ทำนาบนหลังคน"
ชนิดของคำ 
- คำนาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา
6. เรื่อง  ชาวไร่เบี้ย

การทำความดีเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้อื่น ซึ่งให้ได้มาซึ่งทรัพย์ อำนาจ บารมี โดยวิธีการที่ไม่สุจริต  การกดขี่บุคคลที่มีอำนาจน้อยกว่าในจนมุม ดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า "ทำนาบนหลังคน"
- คำเป็นคำตาย
- อักษรนำ
- คำลักษณะนาม
- คำประวิสรรชนีย์
- คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
- คำควบกล้ำ (คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้)
7. ชาวนากับนายห้าง
   

การรู้บุญคุณ และการตอบแทนเป็นเรื่องที่สำคัญ  อย่างสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์และรู้คุณ แต่การเลี้ยงดูและพร่ำสอนให้สุนัขมีนิสัยไม่ก้าวร้าวเป็นสิ่งที่เจ้าของจะต้องใส่ใจ แล้วมันจะซื่อสัตย์กับนายมัน  สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น เกิดขึ้นในทุกยุคสมัย สังคมและสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนสภาพไป
ละครเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักภาษาและวรรณกรรม (ที่เรียนผ่านมา)

8. เรื่อง  กระดานไฟ
   

 มนุษย์เราต่างมีความคิด ทัศนคติ ความเชื่อที่หลากหลายแตกต่างกันไป บางสิ่งอาจจะล้าหลังเมื่อพบสิ่งใหม่  การยอมรับและการปรับตัวทางด้านทัศนคติจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคม
ชนิดของคำ
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำสันธาน
- คำอุทานฯลฯ
9. เรื่อง  ฟ้าโปรด
   

ธรรมชาติสร้างและแบ่งปันอาหาร วิถีชีวิต การดำเนินชีวิต ความอยู่รอดให้กับมนุษย์  มิตรภาพ ความมีน้ำใจและการแบ่งปัน จะยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้ได้ 
- การแต่งกลอนแปด
-สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
-คำพ้องรูป
-คำพ้องเสียง

10 เรื่อง  อีกไม่นานเธอจะรู้

สังคมและการเปลี่ยนแปลงที่คนในชนบทไม่สามารถกำหนดให้เป็นไปได้ การเข้ามาของนายทุนจากภายนอกพื้นที่ การถูกเปลี่ยนมือของเจ้าของที่ดิน การขาดซึ่งอำนาจในการต่อรองกับอำนาจมืดของคนเพียงไม่กี่กลุ่ม สะท้อนสังคมอีสานยุคของการเปลี่ยนแปลงกำลังเข้ามาเยือน
- คำสมาส
- คำสนธิ
- การใช้สัญลักษณ์/เครื่องหมายในภาษาไทย
11 สรุปองค์ความรู้
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านเรื่องสั้นและการเรียนรู้เรื่องหลักภาษาไทยตลอด Quarter
สิ่งที่จะนำไปปรับใช้


เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  Quarter 1
                                       หน่วยการเรียนเรื่อง เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น                                         
สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
 ๑
(๑๔ พ.ค.๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”

หลักภาษาไทย
ทบทวนความรู้


ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๒เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๙มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด

ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒จำแนกส่วน ประกอบของประโยค
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

      สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่า อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาท     ในการพูดและฟัง  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๑๘-๒๑ พ.ค.๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”

หลักภาษาไทย
- ทบทวนความรู้
- การคาดเดาเรื่อง


ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด
ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

       นักเรียนสามารถสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สามารถเขียนบันทึกและอธิบายข้อดีของการเขียนบันทึกได้ มีนิสัย   รักการอ่านและการเขียนนักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวและจับใจความสำคัญของเรื่องโดยสามารถถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการพูดและการฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ อีกทั้งสามารถพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถพิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมได้


สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๒๕-๒๘
.. ๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
เรื่อง เขียดขาคำ

หลักภาษาไทย
- ตัวสะกดที่ตรง มาตราแม่กง  กม  เกย และเกอว
- คำที่มีมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่ กด กบ กนและกก


ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด
ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

         นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจและจับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียนตัวสะกดที่ตรง มาตราแม่กง  กม  เกย และเกอว คำที่มีมาตราตัว สะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กด กบ กนและกกได้ และสามารถนำมาแต่งประโยคได้ มีมารยาทในการพูดและฟัง

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๑-๔ มิ.ย.๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
เรื่อง เขียดขาคำ

หลักภาษาไทย
- ตัวสะกดที่ตรง มาตราแม่กง  กม  เกย และเกอว
- คำที่มีมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่ กด กบ กนและกก
(ต่อจากสัปดาห์ที่๓)
ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด
ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

          นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจและจับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านและเขียนตัวสะกดที่ตรง มาตราแม่กง  กม  เกย และเกอว คำที่มีมาตราตัว สะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กด กบ กนและกกได้ และสามารถนำมาแต่งประโยคได้ มีมารยาทในการพูดและฟัง


สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๘-๑๑ มิ.ย.
๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
เรื่อง ชาวไร่เบี้ย

หลักภาษาไทย
- คำนาม
- คำสรรพนาม
- คำกริยา

ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทใน
การอ่าน

ป.๕/๑คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค

ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

              นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความ สำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำไป ใช้ในชีวิตได้ อีกทั้งอ่านและเขียนอักษรนำได้ถูกต้อง รู้จักคำนาม คำสรรพนามและคำกริยา และสามารถนำมาแต่งประโยคได้อย่างสร้างสรรค์ มีมารยาทในการพูดและฟัง

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๑๕-๑๘
มิ.ย.๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
เรื่อง ชาวไร่เบี้ย

หลักภาษาไทย
- คำเป็น คำตาย
- ลักษณะนาม
- คำควบกล้ำ (แท้และไม่แท้)
- คำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์


ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด

ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค

ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

         นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล  รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน  ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้  สามารถอ่านคำที่มักเขียนผิดและเขียนคำที่ถูกต้องได้ สามารถอ่าน เขียนและใช้คำเป็นคำตาย คำควบกล้ำ (ควบกล้ำแท้และไม่แท้) คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ รวมทั้งการบอกลักษณะนามของคำนามได้ถูกต้องและเหมาะสม มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูดการเขียนที่เหมาะสม 

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๒๒-๒๕ มิ.ย.๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
เรื่อง กระดานไฟ

หลักภาษาไทย
ละครเนื้อหาความเข้าใจเกี่ยวข้องกับหลักภาษาและวรรณกรรม (ที่เรียนผ่านมา)ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง
ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘มีมารยาทในการอ่าน
ป.๕/๑คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจนและเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผน ภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด

ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค

ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ป.๕/๔ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
           นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถอ่านคำที่มักเขียนผิดและเขียนคำที่ถูกต้องได้ สามารถอ่าน เขียนและสามารถถ่ายทอดความเข้าใจผ่านละคร ฉ่อย กลอน ฯลฯ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม 

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๒๙, ๓๐มิ.. ถึง   ๑, ๒ ก.ค.๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
เรื่อง ฟ้าโปรด

หลักภาษาไทย
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำสันธาน
- คำอุทานฯลฯ


ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อปรับใช้ในชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘มีมารยาทในการอ่าน

ป.๕/๑คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                  
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ป.๕/๒จำแนกส่วน ประกอบของประโยค

ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

               นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถอ่านคำที่มักเขียนผิดและเขียนคำที่ถูกต้องได้ สามารถอ่าน เขียนและเข้าใจโครงสร้างชองประโยค สามารถจำแนกคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันทาน และคำอุทานได้มีวิจารณญาณ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม 
สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๖-๙ ก.ค.
๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
เรื่อง อีกไม่นานเธอจะรู้

หลักภาษาไทย
- การแต่งกลอนแปด
-สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
-คำพ้องรูป
-คำพ้องเสียง

ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดโต้วาทีเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด

ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ป.๕/๒จำแนกส่วน ประกอบของประโยค

ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๖แต่งบทร้อยกรอง
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ป.๕/๔ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
             นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถอ่าน เขียน แต่งกลอนแปดและใช้สำนวน สุภาษิตเปรียบเทียบ อุปมาอุปมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ รู้จักคำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความ (คำไวพจน์)  สามารถเลือกมาแต่งเป็นประโยคตามความหมายของคำได้อย่างสร้างสรรค์ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
๑๐
(๑๓-๑๖
ก.ค. ๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
เรื่อง อีกไม่นานเธอจะรู้


หลักภาษาไทย
- คำสมาส
- คำสนธิ
- การใช้สัญลักษณ์/เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย


ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค

ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ป.๕/๔ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
               นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ เข้าใจและ จับใจความสำคัญของเรื่องและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล รู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องที่อ่านมีนิสัยรักการอ่าน   ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถอ่านและเขียนแต่งเรื่องได้อย่างสร้างสรรค์ จำแนกและเข้าใจหลักการสังเกต/เขียนคำสมาสในภาษาไทย และสามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม 
สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
๑๑
(๒๐-๒๓ ก.ค. ๒๕๕๘)
หน่วยการเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้ ภาคเรียนที่ ๑
Quarter ๑/๒๕๕๘

หลักภาษาไทย
- สรุปองค์ความรู้
- การนำเสนอ/การถ่ายทอดความรู้และการนำไปใช้


ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๕/๗อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘มีมารยาทในการอ่าน
ป.๕/๑คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙มีมารยาทใน
การเขียน

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค

ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง

ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

       นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจ สามารถจับใจความสำคัญของเนื้อหาที่เรียนรู้ และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิต เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีวิจารณญาณ