เป้าหมายหลัก

เป้าหมายการเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราว เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจถึงเนื้อหาสาระสำคัญ จากการเรียนรู้ผ่านเรื่องสั้น ทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านตระหนักและเห็นความสำคัญ สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่ใช้คำในภาษาเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

week1
                       แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย


 
 

ภาคเรียนที่  ๑  Quarter   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
         สัปดาห์ที่  ๑ วันที่  ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๘                                                           เวลาเรียน ๔  คาบ (๑ ชั่วโมง / คาบ)
                หน่วยการเรียนรู้ : เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”


หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์   เรื่องสั้น “ฟ้าบ่กั้น”
สาระสำคัญ  : การคาดเดาเรื่องราวหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า ช่วยกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ว่าจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้หรือไม่
        Big Question : นักเรียนคิดว่าเรื่องราวของ  เรื่องสั้นนี้จะเป็นอย่างไร เพราะอะไร?
เป้าหมายย่อย : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล บอกเล่า อธิบายให้คนอื่นฟังได้ อ่านคำและเรื่องราวได้ จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทในการพูดและฟัง ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้

Day
(วัน)

Input

Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)

Output

Outcome
พฤ

โจทย์
 ทบทวนสิ่งที่รู้แล้ว
ทบทวนหลักภาษา และข้อตกลงห้องเรียน
คำถาม:
- นักเรียนคิดว่าเราจะเรียนรู้ร่วมกันอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเนื้อหาของเรื่องสั้นจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share สิ่งที่สนทนาแสดงความคิดเห็น
- Key Questions คำถามกระตุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่รู้แล้ว และการเรียนรู้ร่วมกัน
- Wall Thinking ข้อตกลงห้องเรียน
 - Show and Share แผนภาพโครงเรื่อง / คาดเดาเรื่อง

บรรยากาศ/สื่อ :
- ห้องเรียน
- ปากกาเคมี
-     ดินสอสี
-     หนังสือเรื่องสั้น

ขั้นนำ  
- ครูทักทายและเล่าเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในช่วงวันปิดเรียนที่ผ่านมาให้นักเรียนฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในช่วงวันปิดเรียน 
- ครูถามนักเรียน “นักเรียนคิดว่าใน Quarter 1  นี้ เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหนังสืออะไร เพราะเหตุใด”
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น

ขั้นสอน
ชง :
- รูแนะนำหนังสือเรื่องสั้น ให้นักเรียนดู
- สนทนาเกี่ยวกับปกหนังสือ เช่น เห็นอะไรบ้าง สิ่งที่เห็นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอย่างไร ทำไมคิดอย่างนั้น
เชื่อม :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ นักเรียนคิดว่าเรื่องราวในหนังสือน่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ”
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ใช้ :
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนและวาดภาพสิ่งที่คาดเดา จากหนังสือเรื่องสั้น พร้อมตกแต่งภาพให้สวยงาม
ขั้นสรุป 
- นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนและครูฟัง

ชิ้นงาน
- เขียนข้อตกลงของห้อง พร้อมวาดภาพประกอบ
- เขียนและวาดภาพสิ่งที่ได้จากการคาดเดาเรื่อง ในหนังสือเรื่องสั้น
- Mind mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

ภาระงาน
- เขียนและวาดภาพสิ่งที่ได้จากการคาดเดาเนื้อเรื่อง
- ระดมความคิดเพื่อทำ Mind mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ความรู้
-หลักภาษา
ทักษะ
- ทักษะการทำงานเป็นทีม
- ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การนำเสนองาน
- คิดสร้างสรรค์ภาพประกอบผลงานคาดเดาเรื่อง แง่มุมใหม่ที่ได้จาการอ่าน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการเขียนสรุปองค์ความรู้
คุณลักษณะ
- เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
-เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกการสอน :
    ด้วยการออกแบบตารางเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง (1 ชั่งโมง/วัน) คือ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี และสืบเนื่องจากการเปิดเรียนในสัปดาห์แรกตรงกับวันพฤหัสบดีที่คณะครูช่วงชั้นประถมศึกษาได้คุยกันว่า จะยังไม่ลงการเรียนการสอน โดยจะให้วันแรกของการเปิดเรียนเป็นการทำข้อตกลงภายในชั้นเรียน ทบทนและเรียนรู้วิถีของโรงเรียนที่เพิ่มเติมใหม่ แล้วจึงจะเริ่มทำการเรียนการสอนในวันศุกร์ แต่ด้วยวันศุกร์พี่ ป.5 ไม่มีชั่วโมงเรียนภาษาไทย จึงทำให้ในสัปดาห์ที่ 1 ไม่มีการเรียนการสอน ไม่มีกิจกรรมและชิ้นงานในรายวิชาภาษาไทย

    ตอบลบ